6.4.5 Locatie 5 – deelgebied Bosscherwaarden

Beknopte gebiedsomschrijving

Buitendijks liggen de Bosscherwaarden, brede uiterwaarden met oudhoevig land met de oude steenfabriek als herkenbaar punt in het landschap. Binnendijks is het landschap kleinschalig en besloten vanwege de agrarische bebouwing en boomgaarden.

Onderzochte oplossingen

Binnendijkse (piping)berm

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing binnendijkse pipingberm

Een binnendijkse pipingberm is niet kansrijk voor locatie 5 vanwege de agrarische bedrijfsvoering zoals boomgaarden binnendijks. De pipingberm is dusdanig groot in volume dat het niet past met dit landgebruik. Daarnaast kan een lokale pipingberm aan de binnenzijde met ingepaste bebouwing onregelmatig ogen en leiden tot ongewenste onderbreking van het dijklandschap. Deze bouwsteen was voor deze locatie al afgevallen na de effectbeoordeling in de Nota Mogelijke Oplossingen, maar staat hier nog wel genoemd voor het complete overzicht.

Verticale pipingmaatregel (constructie)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing verticale pipingmaatregel (constructie)

Voor locatie 5 is een constructieoplossing kansrijk omdat deze geen invloed heeft op het ruimtegebruik binnendijks en buitendijks. De exacte locatie voor de constructie staat nog niet vast, wel is een zoekgebied bepaald voor de constructie, namelijk tussen het hart van de kering en het eind van de huidige binnenberm plus vijf meter.

Buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Op locatie 5 is buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) kansrijk, het gaat hier om een buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) van 87 meter. De locatie ligt ver genoeg van de rivier en het benodigde oppervlakte is goed in te passen in de uiterwaarden. Uit bestaand grondonderzoek blijkt dat hier relatief veel klei aanwezig is. Met aanvullend onderzoek wordt op dit moment gekeken of dit voldoende is. Indien hier voldoende klei aanwezig is in het voorland vervalt deze locatie bij de verdere aanscherping van de waterveiligheidsopgave tijdens de volgende fase: opstellen van het Voorkeursalternatief.