6.4.6 Locatie 6 – deelgebied Bosscherwaarden

Beknopte gebiedsomschrijving

Net zoals bij locatie 5 liggen hier buitendijks de Bosscherwaarden, brede uiterwaarden met oudhoevig land met de oude steenfabriek als landmark. Binnendijks is het landschap kleinschalig en besloten vanwege de agrarische bebouwing en boomgaarden. Hier is ook een wiel als restant van de dijkdoorbraak te vinden.

Deze locatie heeft naast een pipingopgave ook een opgave voor macrostabiliteit binnenwaarts bij het wiel, waarvoor de oplossing al vaststaat, namelijk een constructie, zie hoofdstuk 5.2. Deze constructie kan zo ontworpen worden dat de pipingopgave hier ook mee opgelost wordt.

Onderzochte oplossingen

Binnendijkse (piping)berm

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing binnendijkse pipingberm

Een binnendijkse pipingberm is niet kansrijk voor locatie 6 vanwege de aanwezigheid van het wiel ‘De Noord’ aan de binnenzijde. Het wiel is een waardevol cultuurhistorisch landschappelijk element. Het behouden van het wiel gaat niet samen met de pipingberm. Daarnaast is de pipingberm dusdanig groot in volume dat hij voor een deel overlap heeft met aanwezige bebouwing en boomgaarden waardoor de pipingberm hier niet gewenst is. Deze bouwsteen was voor deze locatie al afgevallen na de effectbeoordeling in de Nota Mogelijke Oplossingen, maar staat hier nog wel genoemd voor het complete overzicht.

Verticale pipingmaatregel (constructie)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing verticale pipingberm (constructie)

Voor locatie 6 is een constructie kansrijk omdat deze geen invloed heeft op het ruimtegebruik binnendijks en buitendijks. De stabiliteitsopgave waarvoor een constructie nodig is kan goed gecombineerd worden met een constructie voor piping. De exacte locatie voor de constructie staat nog niet vast, wel is een zoekgebied bepaald voor de constructie, namelijk tussen het hart van de kering en het eind van de huidige binnenberm plus vijf meter.

Buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Op locatie 6 is de opgave groot, waardoor buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) nodig is over een grote lengte (+140 meter) in het voorland. Op deze locatie is er buitendijks voldoende ruimte waardoor buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) goed is in te passen in de uiterwaard. Dit maakt kansrijke oplossing 3 kansrijk voor deze locatie.