7.1 Reflectie projectdoelstellingen NKO

Deze paragraaf beschrijft een reflectie op hoofdlijnen van de drie kansrijke oplossingen op basis van expert-judgement. Dit gebeurt als voorzet voor de afweging en beoordeling van de kansrijke oplossingen in de MER deel 1 (Milieu Effect Rapportage) als basis voor het samenstellen van het Voorkeursalternatief. De reflectie vindt plaats aan de hand van de projectdoelstellingen. De projectdoelstellingen zijn dat het project/de dijkversterking

1) voldoet aan de veiligheidsdoelen en eisen vanuit beheer;

2) levert een Voorkeursalternatief binnen gestelde planning en budget op dat:

3) via een open transparante werkwijze tot stand komt met oog voor de omgeving;

4) invulling geeft aan het verbeteren van de leefomgeving;

5) rekening houdt met potentiële innovaties en duurzaamheid;

6) optimaal inspeelt op de planuitwerkings- en realisatiefase door de innovatiepartners vroegtijdig te betrekken.