7.1.1 Voldoet aan de veiligheidsdoelen en eisen vanuit beheer

Voor deze doelstelling wordt er een reflectie gegeven op het aspect veiligheid en de beheer aspecten: onderhoudbaarheid en controleerbaarheid plus de toetsbaarheid en validatie van de methode.

Veiligheid

Het aspect veiligheid is tweeledig: enerzijds wordt bedoeld de veiligheid van de dijken en anderzijds dat de realisatie hiervan op een veilige manier moet gebeuren.

Alle kansrijke oplossingen moeten voldoen aan de waterveiligheidsnormen zoals vastgelegd in de Waterwet. Hier zit dus geen verschil in qua kansrijke oplossing.

Wat betreft veiligheid op het werk is er onderscheid te maken in de wijze van realisatie. De realisatie van een dijkversterking vraagt om de inzet van zwaar materieel bij de verplaatsing van grond en het aanbrengen van de constructies. Bij het inbrengen van stalen damwanden en voor enkele van de innovatieve oplossingen (kansrijke oplossing 1) worden kranen met lange gieken ingezet waaraan zware trilblokken, boren of grondmengers hangen. Daarbij komen grote krachten vrij die door de standzekerheid en sterkte van de kranen in bedwang worden gehouden. Het daadwerkelijk transport van de aan te brengen materialen is daarbij relatief gering.

Vooral bij de horizontale oplossingen in grond (kansrijke oplossing 2 en 3) vindt er een grote hoeveelheid grondtransport plaats, ‘per as’ en/ of over het water. Het laden en lossen met behulp van zware grondverzetmachines samen met de verkeersbewegingen van zwaarbeladen dumpers vormt ook een risico.

De aard van de veiligheidsrisico’s per kansrijke oplossing verschilt. Ze vragen om een voortdurend veiligheidsbewustzijn bij het maken van keuzes en het uitvoeren van het werk.

Iedere kansrijke oplossing kent zo zijn eigen risico’s. Op dit moment is er bekeken vanuit het veiligheidsaspect, geen voorkeur voor één van de kansrijke oplossingen uit te spreken.

Onderhoudbaarheid en controleerbaarheid

Verticale constructies scoren doorgaans slecht op onderhoudbaarheid (kansrijke oplossing 1). Bij het aanbrengen verdwijnen zij uit zicht om –in de praktijk- nooit weer boven te komen. Dit kan ook worden gezien als een voordeel: naar de meeste ondergrondse oplossingen hoeft nooit meer te worden omgekeken. Nadeel is dat de reststerkte van de maatregelen na verloop van jaren niet in beeld kan worden gebracht zonder kostbaar onderzoek. Versterkingen in grond (kansrijk oplossing 2 en 3) zijn goed onderhoudbaar en controleerbaar voor- en tijdens een hoogwatersituatie.

Toetsbaarheid en validatie van de methode

Van traditionele oplossingen is goed bekend hoe ze werken en zijn de rekenregels beschikbaar om de dimensionering ervan uit te rekenen. Dit maakt de grondoplossingen in kansrijke oplossing 2 en 3 goed valideerbaar en toetsbaar.

Voor kansrijke oplossing 1 staat nog niet vast of hier voor een constructie of innovatieve oplossingen gekozen wordt. Deze keuze wordt in de planuitwerking gemaakt. Voor innovatieve oplossingen geldt dat er meestal nog nader onderzoek en praktijkproeven nodig zijn om de wijze waarop zij ingrijpen in het faalmechanisme te valideren en te toetsen aan de opgave. Voor de verplichte toetsing op veiligheid zijn dergelijke controles complex en duur. Indien er in kansrijke oplossing 1 gekozen wordt voor een innovatieve oplossing zal dit om een extra inspanning vragen van de innovatiepartner bij ontwerp en aanleg, maar ook van beheer tijdens de levensduur van de oplossing.