7.1.3 Het voorkeursalternatief komt tot stand via een open transparante werkwijze met oog voor de omgeving

Transparante werkwijze

Deze projectdoelstelling is randvoorwaardelijk voor elke kansrijke oplossing. De open transparante werkwijze wordt gerealiseerd door een goede afweging en onderbouwing van elke oplossing. De omgeving wordt hierbij betrokken door informatieavonden, een bewonerswerkgroep en duidelijke rapportages, zoals: Nota van Uitgangspunten, Nota Mogelijke Oplossingen, Nota Kansrijke Oplossingen en Nota Voorkeursalternatief.

Omgeving

In gesprekken met de omgeving (bewonerswerkgroep, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken) en onze partners zijn wensen voor de dijkversterking verzameld en zijn de oplossingsrichtingen besproken. Het doorlopen proces, inclusief participatie(mogelijkheden) en validatie door stakeholders is beschreven in hoofdstuk 3. De omgevingswensen die zijn geïnventariseerd hebben veelal betrekking op het behouden van huidige gebruiksmogelijkheden (en het eigendom), het verbeteren van de verkeersveiligheid op de dijk en het versterken van natuurwaarden.

Voor de beoordeling van de kansrijke oplossingen is hieronder een reflectie gegeven op het (verwachte) draagvlak van de oplossing:

  • Kansrijke oplossing 1 heeft een behoudend karakter en sluit daarom goed aan bij wensen vanuit de omgeving om huidige waarden en gebruik zo min mogelijk te verstoren.

  • Kansrijke oplossing 2 heeft door de aanleg van omvangrijke bermen binnendijks de grootste impact op het gebruik, eigendom en beeldkwaliteit. Hier zal het inpassingsvraagstuk het grootst zijn. Essentieel uitgangspunt: er wordt geen bebouwing gesloopt.

  • De buitendijkse maatregelen in kansrijke oplossing 3 vinden plaats onder de grond en zijn na realisatie niet meer waarneembaar. Bovendien bieden de werkzaamheden in de uiterwaard goede kansen voor versterking van de natuur- en cultuurwaarden door herstel van de kleiputten. Dit is een meekoppelkans en mogelijke meerwaarde in het gebied.