7.1.4 Invulling geeft aan het verbeteren van de leefomgeving

Geen van de kansrijke oplossingen worden als positief beoordeeld als deze worden getoetst aan de principes uit het ruimtelijk kwaliteitskader. Dit omdat het dijklandschap door de technische oplossingen niet per definitie wordt verbeterd. Wel zijn in de meekoppelkansen en raakvlakprojecten algemene verbeteringen voor het dijklandschap beschreven die nagenoeg onafhankelijk zijn van de technische oplossingen. Zo wordt de leefomgeving in de algemene zin verbeterd en heeft de dijkversterking een positief effect, maar is dit niet als zodanig terug te zien in deze beoordeling.

Omdat in kansrijke oplossing 1 de huidige leefomgeving vrijwel niet verandert, vanwege constructies in het huidige dijkprofiel, heeft dit geen effect op de leefomgeving.

Voor kansrijke oplossing 2 heeft de binnendijkse pipingberm een flink ruimtebeslag. Omdat dit grond van derden zou raken, zijn bij de bebouwing in nabijheid van de dijk maatwerk constructies voor piping nodig. Indien dit wordt afgewisseld met binnendijkse pipingbermen kan dit een rommelig en discontinue dijklandschap opleveren en is het effect op de leefomgeving beoordeeld als negatief.

In kansrijke oplossing 3 zal de buitenwaartse grondverbetering in de vorm van klei-inkassing het ruimtelijk beeld verstoren maar heeft op lange termijn geen merkbaar effect op de leefomgeving. Daarom wordt deze oplossing met geen effect beoordeeld.