7.1.5 Rekening houdt met potentiële innovaties en duurzaamheid

Voor deze doelstelling wordt er een reflectie gegeven op potentiële innovaties en duurzaamheid. Bij duurzaamheid wordt er gekeken naar de uitbreidbaarheid en circulariteit van de oplossing.

Potentiële innovaties

De keuze voor een of meerdere specifieke innovaties wordt in de Voorkeursvariantfase naar verwachting niet gemaakt. Dit gebeurt in de planuitwerkingsfase. Kansrijke oplossing 1 (constructie) biedt naar verwachting de meeste potentie voor het toepassen van innovatieve dijkversterkingstechnieken. Dit neemt niet weg dat er voor kansrijke oplossing 2 en 3 mogelijk ook potentiële innovaties zijn.

Duurzaamheid

Door de aanscherping van de veiligheidsanalyse is de waterveiligheidsopgave gereduceerd. Geen werkzaamheden uitvoeren omdat de dijk veilig is, is het meest duurzaam. In het Voorkeurtsalternatief wordt actief gekeken naar het aspect duurzaamheid. Wel kunnen we al iets zeggen over de volgende aspecten:

  • Uitbreidbaarheid

Een aspect van duurzaamheid is te kijken naar de uitbreidbaarheid en verwijderbaarheid van oplossingen. Door nieuwe inzichten rond de werking van faalmechanismen, veranderende randvoorwaarden zoals de maatgevende afvoer als gevolg van klimaatverandering of menselijke keuzes kan het voorkomen dat een nieuw dijkversterking in de toekomst nodig is. Harde constructies van staal en beton (kansrijke oplossing 1) zijn nauwelijks uit te breiden zonder kostbare maatregelen. Uitbreidingen in grond (kansrijke oplossingen 2 en 3) daarentegen zijn relatief goedkoop en in omvang flexibel uit te voeren. Voor de innovatieve oplossingen is de uitbreidbaarheid nog niet helemaal duidelijk, maar omdat het om verticale oplossingen gaat zal men bij verdieping of verbreding opnieuw de volle diepte moeten vergraven. Hierdoor scoort kansrijke oplossing 1 negatief op dit aspect. Kansrijke oplossing 2 en 3 zijn in grond en scoren daarom positief op het aspect uitbreidbaarheid.

  • Circulariteit van grond

Kansrijke oplossingen 2 en 3 bestaan uit grondoplossingen. Voor de duurzaamheid is het van belang om hiervoor grond te gebruiken uit de directe omgeving of het gebruik van gebiedseigen grond. Door het raadplegen van databanken en inventariseren van projecten in de directe omgeving is de circulariteit van deze oplossing te verbeteren.

Voor kansrijke oplossing 2 is de fysische kwaliteit van de benodigde grond lager dan voor de buitendijkse oplossingen in kansrijke oplossing 3, wat de kans op hergebruikte grond groter maakt voor kansrijke oplossing 2.

  • Gebruik van circulaire innovatieve constructies

Mogelijk zijn er circulaire innovatieve maatregelen die de traditionele constructie in kansrijke oplossingen kunnen vervangen. In de planuitwerkingsfase wordt hier naar gekeken.