7.2 Vervolg proces

De verkenningsfase van de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer kent drie stappen. In dit rapport is via mogelijke oplossingen gekomen tot kansrijke oplossingen (stap 2). In de volgende stap (3) van de verkenningsfase worden de kansrijke oplossingen verder uitgewerkt en volgt de afweging naar een Voorkeursalternatief. Deze afweging betreft de keuze voor een oplossing op elk van de zes locaties voor het faalmechanisme piping. Voor deze afweging wordt gebruik gemaakt van het afwegingskader. Ook wordt een 1e effectbeoordeling (milieueffectrapport deel 1) uitgevoerd.

De omgeving wordt betrokken bij de stap naar het Voorkeursalternatief. Dit vindt plaats door persoonlijke gesprekken met stakeholders, werkgroepbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten. Tot slot vindt een consultatieronde plaats waarbij de mogelijkheid tot inspraak op het Voorkeursalternatief geboden wordt.

Voor een verdere detaillering en aanscherping van de waterveiligheidsopgave zullen in de komende maanden op locaties langs de dijk (geotechnische) nieuwe veldonderzoeken en op basis hiervan extra berekeningen worden uitgevoerd. Dit leidt uiteindelijk tot een definitieve waterveiligheidsopgave met bijbehorend Voorkeursalternatief.

Figuur 7-1: Schematische weergave van het ontwerpproces.
Figuur 7-1: Schematische weergave van het ontwerpproces

De haalbaarheid van wensen en meekoppelkansen wordt in de komende periode ook nader uitgewerkt zodat ze kunnen worden opgenomen in het Voorkeursalternatief. Er worden besluiten genomen of een meekoppelkans mee kan met de dijkversterking of dat de ontwikkeling verder gaat als raakvlakproject. Dit wordt in samenspraak met de samenwerkingspartners gedaan.