1. Het project

Introductie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de dijken ten noorden van de Lek. Het dijktraject tussen Irenesluis en Culemborgse Veer ligt aan de zuidzijde van het Eiland van Schalkwijk: een landelijk en agrarisch gebied gelegen ten zuiden van het stedelijke gebied van Utrecht. De dijk is een cultuurhistorische lijn in het landschap die een ontsluitingsweg is voor het gebied en onderdeel is van het wandel- en fietsnetwerk, waarbij het rivierlandschap, natuur en erfgoed beleefd kunnen worden door bewoners en recreanten.

Ligging van het dijktraject Irenesluis-Culemborgse veer, aan de oostzijde van het Eiland van Schalkwijk.
Figuur 1‑1 Ligging van het dijktraject Irenesluis-Culemborgse veer, aan de oostzijde van het Eiland van Schalkwijk

Na technisch onderzoek is duidelijk geworden dat het dijktraject een kleine waterveiligheidsopgave heeft. Alleen op enkele delen langs het traject is het versterken van de dijk noodzakelijk. Om de bestaande, robuuste dijk in het dijktraject Irenesluis – Culemborgse Veer ook na de versterking veilig te houden, is het van belang de dijk goed te beheren. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil daarom ook maatregelen nemen die bijdragen aan een beter beheer van de dijk door de dijktaluds te herstellen, of flauwer te maken en beheerstroken aan te leggen.

Naast een veilige en goed beheerbare dijk wil het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een bijdrage leveren aan het gebied en daarom is op en rondom de dijk ook ruimte voor recreatie, beleving van het landschap, cultuurhistorie en worden kansen voor ecologie benut. Hiervoor werkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met het gebied en medeoverheden om het versterken van de dijk te doen met aandacht voor het benutten van kansen in het gebied.

De vormgeving en inpassing van de toekomstige dijk wordt zorgvuldig gedaan: met aandacht voor het gebied rondom de dijk en de opgaven die er spelen (beheer, recreatie, ecologie, waterveiligheid), maar ook in samenhang met andere dijktrajecten. Voor de gehele noordelijke Lekdijk is daarom een visie voor de nieuwe dijkzone gemaakt (zie Hoofdstuk 7.1) die ervoor moet zorgen dat ook de toekomstige Sterke Lekdijk haar eigen ‘vernieuwde’ karakter heeft van Amerongen tot aan Schoonhoven.