1.2 De dijkversterking in fasen

De aanpak van de dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer is opgedeeld in drie afzonderlijke fasen: de Verkenningsfase, de Planuitwerkingsfase en de Realisatiefase.

In onderstaande Figuur (1-4) is de planning van de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer op hoofdlijnen weergegeven.

Planning dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer (op hoofdlijnen)
Figuur 1‑ 4 Planning dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer (op hoofdlijnen)

De dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer bevindt zich momenteel in de Verkenningsfase. De Verkenningsfase bestaat uit drie stappen (zie Figuur 1‑5). Iedere stap is beschreven in een bijbehorende nota.

  • Stap 1: Inventariseren van uitgangspunten en bepalen van bouwstenen;

  • Stap 2: Uitwerken en afwegen bouwstenen, opstellen van mogelijke oplossingen en selectie van kansrijke oplossingen;

  • Stap 3: Afweging en samenstellen van een Voorkeursalternatief voor het nemen van een voorkeursbeslissing.

Het doel van de Verkenningsfase is om een ontwerp op hoofdlijnen voor de dijkversterking vast te stellen: het Voorkeursalternatief. Deze zal met oog voor de omgeving tot stand komen en bestuurlijk goedgekeurd worden. Na de Verkenningsfase wordt het Voorkeursalternatief in de Planuitwerkingsfase uitgewerkt tot het detailniveau dat nodig is voor formele besluitvorming en vergunningen. Na de wettelijke procedure kan de realisatie van de dijkversterking beginnen.

Stappen verkenningsfase dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer
Figuur 1‑ 5 Stappen verkenningsfase dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer