1.3 Wat staat in deze Nota Voorkeursalternatief?

In het ontwerpproces van de dijkversterking wordt van ‘grof naar fijn’ gewerkt (zie Figuur 1‑5 Stappen Verkenningsfase dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer). Het Voorkeursalternatief komt voort uit een proces waarin alle mogelijke bouwstenen en oplossingen voor het versterken van de dijk worden afgewogen. In dit proces wordt steeds bepaald welke bouwstenen of oplossingen verder onderzocht worden en welke afvallen. In de Nota van Uitgangspunten zijn alle van toepassing zijnde uitgangspunten en bouwstenen vastgelegd. In de Nota Mogelijke Oplossingen is de start van stap 2 vastgelegd, namelijk het samenstellen van de mogelijke oplossingen op basis van bouwstenen en de effectbeoordeling van deze mogelijke oplossingen, waarna de Nota Kansrijke Oplossingen de kansrijke oplossingen vastlegt. In deze voorliggende Nota Voorkeursalternatief is stap 3 vastgelegd, waaruit het Voorkeursalternatief komt.

Hoofdstuk 2 geeft doelstellingen en een omschrijving van de aanpak en het proces dat is doorlopen om tot het Voorkeursalternatief te komen. De ontwerpopgave die uit deze doelstellingen volgt bestaat uit een waterveiligheidsopgave, beheeropgave, inpassingsopgave en gebiedsopgave.

Hoofdstuk 3 beschrijft de wensen en meekoppelkansen uit de omgeving en de visie op ruimtelijke kwaliteit. Gedurende het hele dijkversterkingsproject zijn omwonenden, gebiedspartners en andere belanghebbenden (actief) betrokken bij het proces. Hoofdstuk 4 beschrijft de opgaven voor de dijk.

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de kansrijke oplossingen per locatie, waarna in Hoofdstuk 6 deze kansrijke oplossingen zijn afgewogen en een keuze voor het Voorkeursalternatief is gemaakt. Het Voorkeursalternatief is beschreven in Hoofdstuk 7. Tot slot geeft Hoofdstuk 8 een doorkijk naar het vervolgproces.