2.2 Proces

In de Verkenningsfase van de dijkversterking zijn drie stappen doorlopen om te komen tot een Voorkeursalternatief (zie ook Figuur 2‑1). In iedere stap is gedetailleerder gerekend aan de waterveiligheidsopgave. Dit heeft ervoor gezorgd dat delen van de dijk niet versterkt hoeven te worden, omdat deze al voldoen aan de waterveiligheidseisen. Daarnaast is in de stappen verder uitgewerkt hoe om te gaan met de inpassing van de dijk, de continuïteit van de dijk zoveel mogelijk te behouden en zijn kansen voor o.a. recreatie, ecologie en erfgoed verkend en in concept uitgewerkt. In de volgende paragrafen zijn de processtappen in meer detail beschreven.

Schematische weergave van het ontwerpproces
Figuur 2‑ 1 Schematische weergave van het ontwerpproces