Stap 2: van mogelijke naar kansrijke oplossingen

De bouwstenen zijn maatregelen gericht op één of meer faalmechanismen. Als er op een te versterken locatie meerdere faalmechanismen spelen, zijn ook meerdere of combinaties van bouwstenen nodig. Voor de gehele dijk tussen de Irenesluis en Culemborgse Veer is voor de locaties waar een waterveiligheidsopgave is, een pakket aan maatregelen samengesteld om de dijk te versterken. Een pakket aan maatregelen biedt een volledige oplossing voor de waterveiligheidsopgave. Voor de dijkversterking worden er meerdere maatregelpakketten samengesteld. Een pakket aan maatregelen wordt een mogelijke oplossing genoemd. Elke mogelijke oplossing heeft een bepaalde denkrichting, bijvoorbeeld de versterking wordt zoveel mogelijk buitendijks opgelost.

Er zijn drie mogelijke oplossingen gedefinieerd:

  1. Grondoplossing binnenwaarts;

  2. Grondoplossing buitenwaarts;

  3. Constructie.

Ad 1 en 2. Bij de grondoplossing wordt de dijk versterkt met grond, bijvoorbeeld door het talud te verflauwen, een berm aan te brengen of in de uiterwaard aansluitend op de dijk in de bestaande bodem een ondoorlatende laag van bijvoorbeeld klei of bentoniet aan te brengen.

Ad 3. Constructies worden in het algemeen aangebracht binnen of direct naast het bestaande dijklichaam, en zorgen ruimtelijk voor minimale veranderingen. Constructies kunnen een oplossing bieden voor zowel het faalmechanisme piping als voor stabiliteit binnen- en buitenwaarts. Het op het traject toe te passen type constructie staat nog niet vast, naast de traditionele damwandconstructie zijn er verschillende innovatieve constructies mogelijk (zie hoofdstuk 7.2 voor meer info). In de Planuitwerkingsfase wordt het soort constructie gekozen.

De mogelijke oplossingen bieden ruimte voor combinaties met maatregelen voor de beheeropgave en de meekoppelkansen, zoals aanpassingen aan het talud of toevoeging van beheerstroken en op- en afritten, het creëren van bloemrijke taluds op de dijk of de versterking van recreatieve plekken. Beheeropgave en meekoppelkansen hebben dus geen invloed op de afweging van de technische oplossingen voor waterveiligheid. Daarom worden deze combinaties in een later stadium van het ontwerpproces gemaakt, na de keuze van het Voorkeursalternatief.

Door middel van een beoordeling van de mogelijke oplossingen is nagegaan of deze op bepaalde dijkvakken onoverkomelijke effecten zouden veroorzaken. Een beschrijving van deze beoordeling is opgenomen in de MER, Hoofdstuk 6. Door middel van deze beoordeling is bepaald welke oplossingen haalbaar zijn: de kansrijke oplossingen.

Meer informatie over de wijze van beoordelen en de daarbij gebruikte informatie is opgenomen in de Nota mogelijke oplossingen (2022) en Nota Kansrijke oplossingen (2022).