3. In samenwerking met de omgeving

Om de gebiedsopgave (toegelicht in Hoofdstuk 4.4) vorm te geven en om ervoor te zorgen dat omwonenden en belanghebbenden zich kunnen herkennen in het proces en ontwerp van de dijkversterking, zoekt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nadrukkelijk een actieve samenwerking met de omgeving. Dit zijn zowel overheden/samenwerkingspartners als dijkbewoners en andere belanghebbenden. Zij kunnen hun mening geven en het moet duidelijk zijn wat er met deze input is gebeurd.

Steeds wanneer het project een nieuwe fase ingaat, bekijkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hoe omwonenden en belanghebbenden betrokken kunnen worden. Zo kunnen omwonenden en belanghebbenden tijdens de Verkenningsfase bijvoorbeeld oplossingen aandragen voor de dijk (de manier van versterken) en gaat het later in het proces bijvoorbeeld over de inrichting op de dijk (bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes). Op de momenten dat besluiten voorliggen en inbreng van belanghebbenden het verschil kan maken, worden participatiesessies gehouden. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betrekt bewoners op een manier die bij hun wensen en gebiedskennis aansluit.

De bestuurlijke partners (gemeenten, Provincie, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat) nemen deel in ambtelijke en bestuurlijke overleggen (zie ook Hoofdstuk 3.2). Met deze partijen zijn ook mogelijke meekoppelkansen geïnventariseerd en vastgelegd in een Nota Koppelkansen.