3.1 Wensen van de omgeving

De omgeving in de vorm van de bestuurlijke partners heeft een concrete rol in het invullen van de gebiedsopgave: zij nemen het voortouw bij het realiseren van verschillende meekoppelkansen (deze staan in Tabel 4‑4 in Hoofdstuk 4.4).

Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun eigen wensen voor het gebied indienen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden weegt per fase af of deze wensen mee kunnen worden genomen in de dijkversterking. Als deze wensen kosten met zich meebrengen, moet duidelijk zijn wie de kosten voor zijn rekening neemt. Kosten die samenhangen met een goede inpassing van de dijkversterking zijn wel voor rekening van het dijkversterkingsproject. De beschrijving van dit proces vindt u terug in de Nota Kansrijke Oplossingen (Hoofdstuk 3.2). Ook nu kunnen omwonenden nog wensen indienen, als deze niet van invloed zijn op het ruimtebeslag van de dijk.

In het proces van het opstellen van het Voorkeursalternatief is gekeken naar wensen die de vorm van de dijk kunnen beïnvloeden. Voor deze wensen is het honoreringsproces doorlopen: kan de wens meegenomen worden in het dijkontwerp of valt deze af? Voor wensen die niet van invloed zijn op de vorm van de dijk, wordt het honoreringsproces pas later doorlopen.

De belangrijkste thema’s van opgehaalde wensen zijn cultuurhistorie & archeologie, dijk, ecologie & hydrologie, landbouw, recreatie en verkeer.

In onderstaande tabel zijn de voorwaardelijk gehonoreerde wensen voor de Verkenningsfase te zien. Met ‘voorwaardelijk’ wordt onder andere bedoeld onder voorbehoud van (technische) haalbaarheid, vergunbaarheid en financiering:

Klanteis nummer

Thema

Eis

Opmerkingen

KES-0001

Dijk

Zichtlijn behouden over de dijk

Voorwaardelijk gehonoreerd

KES-0006

Cultuurhistorie & Archeologie

Terugbrengen en in stand houden peilschalen

Voorwaardelijk gehonoreerd

KES-0008

Dijk

Tijdelijke inrit definitief maken

Voorwaardelijk gehonoreerd

KES-0022

Ecologie &

Hydrologie

Creëren van betere natuurverbinding komt tussen de bestaande natuurgebieden.

Voorwaardelijk gehonoreerd.

Nader onderzoek ten aanzien van de kansen en financiering is nodig.

KES-0040

Recreatie

Geen nieuwe/extra rustpunten op de dijk maken in deeltraject ICU

Voorwaardelijk gehonoreerd.

Op de dijk worden geen extra rustpunten gerealiseerd. Wel zijn we (onder voorbehoud van kansrijkheid en financiering) voornemens om een extra rustpunt in de uiterwaard bij Beusichemse Veer te maken

Tabel 3‑ 1: (voorwaardelijk) gehonoreerde klantwensen 

Het overgrote deel van de geïnventariseerde wensen heeft betrekking op de Planuitwerkingsfase of de Realisatiefase. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om het inpassen van opritten en hekwerken en de inrichting van de dijk ten aanzien van het verkeer. Deze wensen zullen dan ook in de volgende fase worden beschouwd.

De indieners worden op de hoogte gebracht als hun wens gehonoreerd of afgewezen wordt. Voor wensen die in een latere fase beoordeeld worden, wordt de indiener later, na de beoordeling, ingelicht.