3.3 Terugblik participatie in de verkenningsfase

Het participatietraject is in september 2021 gestart met het rondbrengen van de eerste nieuwsbrief in het gebied. Tijdens deze rondgang zijn de eerste contacten met omwonenden gelegd en heeft het projectteam zich voorgesteld. Daarna zijn nog twee nieuwsbrieven uitgebracht (februari en juli 2022) waarbij de omgeving op de hoogte werd gesteld van de voortgang van het project. Daarnaast verscheen tegelijkertijd met de Nota van Uitgangspunten, het memo Kennisgeving voornemen en participatie.

Vanaf het derde kwartaal van 2021 zijn de zogenaamde keukentafelgesprekken gestart. Hierbij is aan alle direct-aanwonenden en eigenaren van de dijk waar een veiligheidsopgave speelt, uitleg gegeven over de waterveiligheidsopgave ter plekke en is een doorkijk van het proces gegeven. Ook zijn belangengroepen geconsulteerd, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, verkeer en natuur. Er zijn nog geen gesprekken gevoerd met bewoners en eigenaren waar alleen een beheeropgave speelt.

In maart 2022 is een eerste bewonersavond georganiseerd. Hierbij is een presentatie gegeven over de waterveiligheidsopgave en het te doorlopen proces. Daarnaast was er gelegenheid om kaartmateriaal te bekijken en in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van het project. Belangstellenden konden kenbaar maken wat zij belangrijke aspecten en aandachtspunten vinden rond de dijk. Zo zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid op de dijk en de overlast van gemotoriseerd recreatieverkeer. Belangstellenden spraken ook over de plannen voor meer natuurontwikkeling in de uiterwaarden, een bloemrijk dijktalud aan de buitenzijde van de dijk en de mogelijkheden om meer recreatieve voorzieningen aan te brengen.

Eind september 2022 is een tweede bewonersavond georganiseerd. Hierbij hebben de aanwezigen zich een beeld kunnen vormen van de drie kansrijke oplossingen. Ook de plannen met betrekking tot de weginrichting werden gepresenteerd door de gemeente Houten.

Bewonerswerkgroep

In juni 2022 is de bewonerswerkgroep opgestart, dit is een groep van betrokken omwonenden die hun gebiedskennis inbrengen. Ook fungeren zij als klankbord voor de opgestelde plannen. Binnen deze groep wordt het draagvlak voor het ontwerp afgetast. De groep is in de verkenningsfase vier keer bij elkaar gekomen (zie https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/irenesluis/documenten/ voor de verslagen). De werkgroep heeft adviezen gegeven over de Nota Kansrijke Oplossingen aan bestuurders (zie https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/irenesluis/documenten/ voor het advies). Zo heeft de werkgroep onder andere geadviseerd om de oplossingen bij voorkeur buitendijks te zoeken en bij communicatie meer in te zoomen op individuele locaties. Ook hebben zij adviezen verstrekt ten aanzien van de weginrichting. Het college van Dijkgraaf & Heemraden hebben een reactie op dit advies gegeven (https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/irenesluis/documenten/) en het advies betrokken bij hun besluitvorming.

De aandachtsvelden van de werkgroep betreffen de onderstaande thema’s:

  • Verkeerssituatie: verbeteren weginrichting, veiligheid voor niet-gemotoriseerd verkeer en overlast;

  • Ecologische verbetering: ontwikkeling bloemrijke dijken/natuurlijke dijkzone;

  • Recreatieve ontwikkeling: toevoegen rustpunten en wandelpaden;

  • Grondverwerving en grondgebruik.

Het concept-Voorkeursalternatief is in april 2023 gepresenteerd aan de bewonerswerkgroep. Zij hebben aangegeven dat dat het Voorkeursalternatief in lijn is met de verwachtingen op basis van de eerdere besprekingen.

Met alle eigenaren waar een waterveiligheidsopgave is, heeft een tweede keukentafelgesprek plaatsgevonden. Op locaties waar alleen een beheeropgave is, zal dit gesprek in de Planuitwerkingsfase plaatsvinden.

Op 28 juni 2023 is een inloopbijeenkomst georganiseerd. Hierbij is het concept-Voorkeursalternatief gepresenteerd aan de brede omgeving. Hierop volgend is een nieuwsbrief uitgebracht. Hierin is een samenvatting van het Voorkeursalternatief gegeven en is per betrokken individuele eigenaar een kaartbeeld van het Voorkeursalternatief ter plekke bijgevoegd. Dit laatste is mede op basis van het advies van de bewonerswerkgroep om de communicatie meer op maat te maken voor individuele eigenaren.

Ten aanzien van het concept-Voorkeursalternatief wordt er na de inloopbijeenkomst een consultatieronde gehouden. Dit is een informele mogelijkheid om een zienswijze te geven op het Voorkeursalternatief. Hiertoe zal de nota Voorkeursalternatief worden gepubliceerd en is er een online mogelijkheid om een zienswijze te geven. De reacties op de zienswijzen worden gebundeld in een nota van antwoord. Deze is onderdeel van de stukken die ter besluitvorming naar het Algemeen Bestuur gaan. Het doel is om de tevredenheid van de stakeholders met het Voorkeursalternatief te toetsen.