Doorgevoerde optimalisaties ten behoeve van nota voorkeursvariant

Het werken van 'grof naar fijn' bestaat uit het doorvoeren van optimalisaties in de berekeningen van de waterveiligheidsopgave. Dit wordt gedaan voor de faalmechanismen en locaties die nog niet voldeden aan de norm in de fase van Nota Kansrijke Oplossingen. De waterveiligheidsopgave is in de periode september 2022 – maart 2023 aangescherpt. In Tabel 4‑2 zijn de optimalisaties weergegeven die per faalmechanisme zijn uitgevoerd. Deze optimalisaties zijn vastgelegd in de volgende documenten:

  1. Technische Uitgangspuntennotitie dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer;

  2. Veiligheidsanalyse dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer;

Tabel 4‑ 2 Uitgevoerde optimalisaties ten behoeve van het VKA waterveiligheidsopgave per faalmechanisme in de periode september 2022 – maart 2023 (meer detail over de optimalisaties staat in bovengenoemde documenten) 

Faalmechanisme

Uitgevoerde optimalisaties

Piping en Heave (STPH)

Berekeningen met Pipingtool (VIKTOR)

Berekeningen met D-Geoflow (inclusief aanscherping responsefactor)

Verificatie van schematiseringsfactor

Aanvullend voorlandonderzoek (booronderzoek en grondradaronderzoek)

Hypothese 2 beslisboom piping

Macrostabiliteit binnenwaarts (STBI)

Toepassen geoptimaliseerde sterkteparameters

Verificatie van schematiseringsfactor

Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)

Toepassen aangepaste sterkteparameters

Verificatie van schematiseringsfactor

Faalpadanalyse

Grasbekleding Erosie Buitentalud (GEBU)

Verificatie 3 meter kleilaag met veldonderzoek en met laboratoriumonderzoek