5.3 Locatie 4: Beusichemse veer Den Oord

Kaart met kansrijke oplossingen locatie 4. (alt-tekst: Kaart met ligging van de kansrijke oplossingen voor locatie 4)
Figuur 5‑ 3: Kaart met kansrijke oplossingen locatie 4. (alt-tekst: Kaart met ligging van de kansrijke oplossingen voor locatie 4)

Beknopte gebiedsbeschrijving

Op deze locatie ligt de dijk bijna direct langs de Lek. Daarom zijn de uiterwaarden op dit punt erg smal. Het gebied is een uitloper van de Schalkwijker Buitenwaard. Binnendijks is het erg weids en staan er nauwelijks woningen of andere bebouwing. Binnendijks is de oude oeverwal in agrarisch gebruik. Aandachtspunt voor deze locatie is de oevererosie die hier plaatsvindt door de Lek.

Veiligheidsopgave

De dijk voldoet hier niet op het faalmechanisme piping en heave. De dijk voldoet niet door de aanwezigheid van een tussenzandlaag (de zandlaag tussen twee ingesloten kleilagen waar water tussendoor kan stromen die van belang is voor het faalmechanischme piping). Voor de berekening vanuit het watervoerend pakket (de laag waaruit de piping kan ontstaan) is de beslisboom piping (zie Hoofdstuk 4.1.3) toegepast. Het kwelweglengtetekort ligt voor de tussenzandlaag hier tussen de 5 en 25 meter. Het kwelweglengtetekort geeft aan met hoeveel meter een pipingberm of voorlandverbetering verlengd dient te worden om te voldoen aan de opgave.

Onderzochte oplossingen

Grondoplossing binnenwaarts: (piping)berm

Dwarsprofiel locatie 4 mogelijk oplossing pipingberm.

De grondoplossing binnenwaarts zou op deze locatie bestaan uit een pipingberm. Deze is hier kansrijk; doordat de huidige berm maar beperkt verlengd hoeft te worden (met 5 tot 25 meter). Daarnaast wordt er geen binnendijkse bebouwing aangetast en is er voldoende ruimte om de berm in te passen in het landschap.

Grondoplossing buitenwaarts: voorlandverbetering

Dwarsprofiel locatie 4 mogelijk oplossing voorlandverbetering.

Een grondoplossing buitenwaarts is kansrijk op locatie 4. De locatie ligt net ver genoeg van de rivier en het benodigde oppervlak voor de grondverbetering is goed in te passen in de uiterwaarden. Voor de grondverbetering is zowel klei-inkassing als de innovatie bentonietmat hier kansrijk. Aandachtspunt is dat op deze locatie veel afkalving van het kribvak plaatsvindt. Dit zou een kans kunnen zijn om werk met werk te maken, door met een maatregel zowel de dijk te versterken als de stabiliteit van het kribvak te verbeteren. Dit wordt verder onderzocht in de planuitwerking.

Constructie: verticaal pipingscherm

Dwarsprofiel locatie 4 mogelijk oplossing constructie.

De oplossing met een constructie is op deze locatie kansrijk, omdat deze geen invloed heeft op het ruimtegebruik binnendijks en buitendijks. De exacte locatie voor de constructie in het dwarsprofiel wordt in een later stadium van het project bepaald. De constructie is bedoeld om de tussenzandlaag dicht te zetten, deze kan zowel binnendijks als buitendijks geplaatst worden.

Conclusie: Voor deze locatie zijn er drie kansrijke oplossingen: (1) een grondoplossing binnenwaarts (pipingberm), (2) een grondoplossing buitenwaarts (voorlandverbetering) en (3) een constructie (verticale pipingmaatregel).