6. Afweging van de kansrijke oplossingen

Voor het Voorkeursalternatief wordt per locatie de afweging gemaakt welke kansrijke oplossing het meest geschikt is, onder andere door middel van effectbeoordelingen (zie MER deel 1) en een reflectie op de projectdoelstellingen. In de Nota Kansrijke oplossingen is de reflectie op de projectdoelstellingen gegeven voor de kansrijke oplossingen. De kansrijke oplossingen zijn een vertaling van de maatregelen die nodig zijn voor waterveiligheid. In Hoofdstuk 4 staat beschreven dat er naast de waterveiligheidsopgave ook andere opgaven van belang zijn: de beheeropgave, de gebiedsopgave en de inpassingsopgave. Deze opgaven hebben geen invloed gehad op afwegingen en keuzes die zijn gemaakt richting kansrijke oplossingen:

  • Voor de beheeropgave geldt dat de ingrepen die hierbij horen in kaart zijn gebracht (taludverflauwing of -herstel en aanleggen van beheerstroken) en de dimensies hiervan zijn globaal bekend. Voor de beheeropgave zijn geen varianten uitgewerkt, omdat de beheeropgave gericht is op herstel van schade of onregelmatigheden in het huidige dijkprofiel. De beheeropgave is te combineren met de dijkversterking, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden beschreven in Hoofdstuk 4.2.

  • Voor de gebiedsopgave geldt dat alle meekoppelkansen los van de keuze van het waterveiligheidsontwerp mogelijk zijn indien deze gehonoreerd worden door het project.

  • De inpassingsopgave wordt indirect binnen het thema ‘landschap’ bij de beoordeling van de varianten beoordeeld: varianten waarbij de vorm en continuïteit van de dijk of landschappelijke structuren worden aangetast, worden slecht beoordeeld. Een variant die bij landschap slecht wordt beoordeeld heeft ook een grotere uitdaging qua inpassing.

De uiteindelijke inpassingsopgave is dus pas duidelijk als de kansrijke oplossing is gekozen én de beheeropgave inzichtelijk is.

Voor het voorkeursalternatief dient er dus alleen afweging gemaakt te worden op de locaties met een waterveiligheidsopgave. In totaal zijn er vijf locaties met een waterveiligheidsopgave. In Figuur 6-1 zijn de overgebleven kansrijke oplossingen voor deze locaties weergegeven. Voor twee van de vijf locaties wordt er in deze rapportage nog geen keuze gemaakt voor het Voorkeursalternatief. Het gaat om de volgende locaties:

  • Locatie 2b: Voor deze locatie is de pipingopgave pas recent bekend geworden (zie Hoofdstuk 4.1.3). Hierdoor is het voor het project niet mogelijk geweest om voor deze locatie de kansrijke oplossingen te bepalen en de keuze voor het Voorkeursalternatief vast te stellen. In april-juni 2023 wordt hiervoor nog aanvullend voorlandonderzoek uitgevoerd. Daarnaast is er voor deze locatie nog afstemming met de omgeving nodig. Hierdoor wordt de keuze voor het Voorkeursalternatief doorgeschoven naar de Planuitwerkingsfase.

  • Locatie 3: Voor locatie 3 is de Voorkeursalternatief-keuze sterk afhankelijk van het voorlandonderzoek dat pas in het najaar van 2023 kan worden uitgevoerd. De keuze zal in de Planuitwerkingsfase gemaakt worden.

Kansrijke oplossingen kaart
Figuur 6‑1 Kansrijke oplossingen kaart

In Hoofdstuk 6.1 zijn de effecten van de kansrijke oplossingen beschreven en in Hoofdstuk 6.2 is de keuze voor het samenstellen van het Voorkeursalternatief toegelicht. Hoofdstuk 7 gaat vervolgens in op het gekozen Voorkeursalternatief.