Locatie 1a

Voor locatie 1a is er één kansrijke oplossing: een constructie (voor piping) (zie Hoofdstuk 5.1).

De volledige beoordeling van deze oplossing staat in de MER hoofdstuk 7.1. Hieronder zijn de effecten die als niet-neutraal beoordeeld zijn samengevat.

Uitbreidbaarheid

Constructies bieden beperkte mogelijkheden tot uitbreiding wanneer dat in de toekomst nodig zou zijn (bij versterking met grond is dat eenvoudiger). Zie ook Hoofdstuk 7.4.5.

Natuur

De dijkversterkingsmaatregelen worden niet uitgevoerd in Natura 2000- of NNN-gebied. Tijdens uitvoering zou de emissie van stikstof vanuit het materieel dat voor de dijkversterking wordt ingezet wel negatieve effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in de omgeving. In juni 2023 worden voor stikstof nog berekeningen uitgevoerd met de rekentool AERIUS. Het streven is om de dijkversterking emissieloos uit te voeren.

Algemeen aandachtspunt is daarnaast het voorkomen van beïnvloeding van het leefgebied van algemeen voorkomende soorten: zoogdieren, amfibieën en algemene broedvogels.

Hinder - trilingen

Tijdens de realisatie kan wel hinder ontstaan door trillingen bij de woningen Lekdijk 6, 8 en 10 en Scheidingsweg 1, met name bij de keuze voor traditionele damwanden. Dit vergt nader onderzoek bij uitwerking van het ontwerp; trillingen zijn daarbij een criterium waarop de verschillende typen constructies tegen elkaar worden afgewogen. Het toepassen van innovaties kan deze hinder weg nemen.