Locatie 6

Voor locatie 6 is er één kansrijke oplossing: een constructie (voor stabiliteit en piping) (zie Hoofdstuk 5.4). De volledige beoordeling van deze oplossing staat in de MER hoofdstuk 7.3. Hieronder zijn de effecten die als niet-neutraal zijn beoordeeld, samengevat.

Uitbreidbaarheid

Constructies bieden beperkte mogelijkheden tot uitbreiding wanneer dat in de toekomst nodig zou zijn (bij versterking met grond is dat eenvoudiger). Zie de paragraaf met reflectie op de projectdoelstelling: "Het voorkeursalternatief houdt rekening met potentiële innovaties en duurzaamheid".

Natuur

De dijkversterkingsmaatregelen worden niet uitgevoerd in Natura 2000- of NNN-gebied (het buitendijks gebied grenzend aan de dijk behoort wel tot NNN-gebied; daar zijn echter vooralsnog geen versterkingsmaatregelen voorzien). Tijdens uitvoering zou de emissie van stikstof vanuit het materieel dat voor de dijkversterking wordt ingezet wel negatieve effecten kunnen hebben op Natura 2000-gebieden in de omgeving. In juni 2023 worden voor stikstof nog berekeningen uitgevoerd met de rekentool AERIUS. Het streven is om de dijkversterking emissieloos uit te voeren.

Algemeen aandachtspunt is daarnaast het voorkomen van beïnvloeding van het leefgebied van algemeen voorkomende soorten: zoogdieren, amfibieën en algemene broedvogels.

Hinder - trilingen

Tijdens de realisatie kan wel hinder ontstaan door trillingen bij de woningen nabij de dijk, met name bij de keuze voor traditionele damwanden. Dit vergt nader onderzoek bij uitwerking van het ontwerp; trillingen zijn daarbij een criterium waarop de verschillende typen constructies tegen elkaar worden afgewogen. Het toepassen van innovaties kan deze hinder weg nemen.