7. Voorkeursalternatief

Visie op de nieuwe dijkzone

In Hoofdstuk 3 zijn de doelen en ontwerpopgave voor de dijk toegelicht. De ontwerpopgave bestaat uit een opgave voor waterveiligheid, beheer en inpassing in het gebied. Daarbij is het streven om de gehele Sterke Lekdijk met de zone naast de dijk een herkenbaar karakter mee te geven; van Amerongen tot aan Schoonhoven.

Naast een veilige en goed beheerbare dijk wil het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ook een bijdrage leveren aan het gebied op en rondom de dijk (de dijkzone) door ook ruimte te bieden voor recreatie, de beleving van het landschap en erfgoed en worden kansen voor ecologie benut. Hierbij wordt samengewerkt met gebiedspartners. De inpassing van de maatregelen voor waterveiligheid en beheer worden zorgvuldig gedaan: met aandacht voor het gebied rondom de dijk, onder andere woningen, op- en afritten en bomen.

In de verbeelding van ‘de nieuwe dijkzone’ hieronder is zichtbaar hoe met het landgebruik, opgaven en kansen wordt omgegaan in de zone van de dijk. Om de dijk te laten voldoen aan de waterveiligheid (voor de faalmechanismen piping en macrostabiliteit binnenwaarts) worden op een aantal plekken maatregelen getroffen in de vorm van constructies of een voorlandverbetering.

Goed dijkbeheer is noodzakelijk om de dijk veilig te houden: hiervoor worden zowel binnen- als buitendijks op veel plekken aanpassingen gedaan aan de taluds in de vorm van taludverflauwing of taludherstel. Beheerstroken worden onderaan het talud toegevoegd op plekken waar die nu nog niet aanwezig zijn en waar we de benodigde gronden in overleg met de eigenaren kunnen worden verworven. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil meewerken aan medegebruik van de beheerstrook als wandelroute. Dit biedt, indien mogelijk, een nieuwe route om te wandelen als dit te combineren is met de natuur in de uiterwaarden. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de verkeersveiligheid omdat wandelaars minder gebruik zullen maken van de weg op de dijk. Hierbij moet worden benoemd dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden medewerking verleent, maar niet de initiatiefnemer is van wandelen op de beheerstrook. De ambitie is dat de weg op de dijk een fietsvriendelijke inrichting krijgt, waardoor wordt bijgedragen aan veiligheid voor langzaam verkeer (meekoppelkans). Daarbij is de wens om op de dijk verschillende rustpunten te maken op plekken die aantrekkelijk zijn voor de recreant, bijvoorbeeld op plekken waar (dijk)erfgoed aanwezig is.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil een bijdrage leveren aan het versterken van de ecologische waarden door de grasmat op het buitentalud in te zaaien met een bloemrijk grasmengsel en waar mogelijk kleiputten te herstellen langs de dijk. Het ontwikkelen van een bloemrijk buitentalud draagt ook bij aan de erosiebestendigheid van het dijktalud.

Verbeelding van ‘de nieuwe dijkzone’
Figuur 7‑ 1 Verbeelding van ‘de nieuwe dijkzone’