Locatie 1a: constructie

In Figuur 7‑3 en Figuur 7‑4 is het Voorkeursalternatief voor locatie 1a gevisualiseerd. De waterveiligheidsopgave voor piping wordt op deze locatie opgelost met een constructie aan de binnenzijde in de dijk. De beheerstrook vormt het zoekgebied voor de exacte locatie van de constructie. De keuze voor een constructie betekent dat er nauwelijks veranderingen zijn aan de dijk en de omgeving ten opzichte van de bestaande situatie. Omdat het beeld nauwelijks zal veranderen, zullen voor ‘landschappelijke inpassing’ geen extra maatregelen nodig zijn.

Voor deze locatie zijn meerdere innovaties kansrijk (zie Hoofdstuk 7.2). In de planuitwerking wordt deze keuze gemaakt in samenwerking met de innovatiepartner. Daar waar de dijk wordt aangepast om te voldoen aan de waterveiligheid, wordt deze meteen zo ontworpen dat deze voldoet aan de Basisspecificatie Primaire Waterkeringen (waarin de beheereisen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vastgelegd zijn). Dit houdt in dat het talud aan de binnenzijde verflauwd wordt naar 1 op 3 en er een beheerstrook wordt gerealiseerd.

Kaart met de ruimtelijke weergaven van Voorkeursalternatief locatie 1a
Figuur 7-3 Kaart Voorkeursalternatief locatie 1a
Dwarsprofiel Voorkeursalternatief 1a, meer dwarsprofielen staan in de kaartenbijlage VKA
Figuur 7‑ 4 Dwarsprofiel Voorkeursalternatief locatie 1a, meer dwarsprofielen staan in de kaartenbijlage VKA