Locatie 6: constructie

In Figuur 7‑7 en Figuur 7‑8 is het voorkeursalternatief voor locatie 6 gevisualiseerd. De waterveiligheidsopgave voor piping wordt op deze locatie opgelost met een constructie aan de binnenzijde van de dijk. De beheerstrook vormt het zoekgebied voor de exacte locatie van de constructie. De keuze voor een constructie betekent dat er nauwelijks verandering is aan de dijk en de omgeving ten opzichte van de bestaande situatie. Omdat het beeld nauwelijks zal veranderen zullen er voor ‘landschappelijke inpassing’ geen extra maatregelen nodig zijn. In de planuitwerking wordt deze keuze van de constructie samen met de innovatiepartner gemaakt. Daar waar de dijk wordt aangepast om te voldoen aan de waterveiligheid wordt deze meteen zo ontworpen dat deze voldoet aan de Basisspecificatie Primaire Waterkeringen (waarin de beheereisen van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vastgelegd zijn). Dit houdt in dat het talud aan de binnenzijde verflauwd wordt naar 1 op 3 en een beheerstrook gerealiseerd wordt om te voldoen aan Basisspecificatie Primaire Waterkeringen.

Kaart waarin het Voorkeursalternatief een constructie voor locatie 6 ruimtelijk is weergegeven
Figuur 7.7 Kaart Voorkeursalternatief locatie 6
Dwarsprofiel Voorkeursalternatief locatie 6, meer dwarsprofielen staan in de kaartenbijlage VKA
Figuur 7‑ 8 Dwarsprofiel Voorkeursalternatief locatie 6, meer dwarsprofielen staan in de kaartenbijlage VKA