Beheeropgave

Op de locaties zonder waterveiligheidsontwerp wordt de beheeropgave opgepakt. De beheeropgave is toegelicht in Hoofdstuk 4.2 en is terug te zien op de Voorkeursalternatief-kaart en in meer detail in de kaartenbijlage Nota Voorkeursalternatief (inclusief dwarsprofielen). In Figuur 7‑9 is de beheeropgave gevisualiseerd in een voorbeeld van een dwarsprofiel. Belangrijk uitgangspunt is dat een groot deel van de beheeropgave alleen tegelijk met de dijkversterking wordt uitgevoerd als het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de gronden die hiervoor nodig zijn, in eigendom heeft en/of verwerft op minnelijke basis (zie Hoofdstuk 4.2 voor het onderscheid). Dit wordt verder uitgewerkt in de Planuitwerkingsfase.

Dwarsprofiel beheeropgave
Figuur 7‑ 9 Dwarsprofiel beheeropgave