Het Voorkeursalternatief komt tot stand via een open transparante werkwijze met oog voor de omgeving

Transparante werkwijze

De open en transparante werkwijze wordt gerealiseerd door een goede afweging en onderbouwing van elke oplossing (zie MER). De omgeving wordt hierbij betrokken door middel van informatieavonden, een bewonerswerkgroep en duidelijke rapportages, zoals: Nota van Uitgangspunten, Nota Mogelijke Oplossingen, Nota Kansrijke Oplossingen en de Nota Voorkeursalternatief, die allen gedeeld zijn met de omgeving.

Omgeving

In gesprekken met de omgeving (bewonerswerkgroep, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken) en onze partners zijn wensen voor de dijkversterking verzameld en zijn de oplossingsrichtingen besproken. Het doorlopen proces, inclusief participatie(mogelijkheden) en de validatie door stakeholders zijn beschreven in Hoofdstuk 3. De omgevingswensen die zijn geïnventariseerd, hebben veelal betrekking op het behouden van de huidige gebruiksmogelijkheden (en het eigendom), het verbeteren van de verkeersveiligheid op de dijk en het versterken van natuurwaarden.

Voor het Voorkeursalternatief geldt:

  • De constructies (locatie 1 en 6) resulteren in het behoud van het karakter van de dijk en sluiten daarom goed aan bij wensen vanuit de omgeving om de huidige waarden en het gebruik zo min mogelijk te verstoren.

  • De buitendijkse grondverbetering (locatie 4) vindt plaats onder de grond en is na realisatie niet meer waarneembaar. Bovendien bieden de werkzaamheden in de uiterwaard goede kansen voor versterking van de natuur- en cultuurwaarden door herstel van de kleiputten.