Het voorkeursalternatief houdt rekening met potentiële innovaties en duurzaamheid

Voor deze doelstelling wordt er een reflectie gegeven op potentiële innovaties en duurzaamheid. Bij duurzaamheid wordt er gekeken naar de uitbreidbaarheid en circulariteit van de oplossing.

Potentiële innovaties

De keuze voor één of meerdere specifieke innovaties wordt in de Planuitwerkingsfase gemaakt. In Hoofdstuk 7.2 staan de innovaties die nog kansrijk zijn, aangegeven in Tabel 7‑1. De constructie biedt de meeste potentie voor het toepassen van innovatieve dijkversterkingstechnieken. Innovaties scoren veelal positiever op duurzaamheid dan traditionele oplossingen zoals een damwand. Ook zijn innovaties mogelijk goedkoper dan traditionele oplossingen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de projectdoelstellingen. In de Nota van Uitgangspunten (Hoofdstuk 4.3.2) staat beschreven wat hieronder wordt verstaan. Ook staat beschreven hoe door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het HWBP en in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Sterke Lekdijk invulling is gegeven aan duurzaamheid en hoe dit vervolgens is meegenomen in de duurzaamheidsaanpak.

In de verkenningsfase is duurzaamheid als integraal onderdeel meegenomen in de afweging van de oplossingen. Dit komt zowel tot uiting in aspecten (bodemkwaliteit, Milieukosten en Circulariteit) uit het beoordelingskader als in de reflectie op het bereiken van de projectdoelstelling. Met onder andere behulp van DuboCalc is de MKI (MilieuKostenIndicator) van de kansrijke oplossingen bepaald en zo kwantitatief inzichtelijk gemaakt.

Door de aanscherping van de veiligheidsanalyse is de waterveiligheidsopgave gereduceerd. Geen werkzaamheden uitvoeren omdat de dijk veilig is, is het meest duurzaam. In het Voorkeursalternatief zijn dit de belangrijkste aspecten qua duurzaamheid:

 • Uitbreidbaarheid

  Een aspect van duurzaamheid is kijken naar de uitbreidbaarheid en verwijderbaarheid van oplossingen. Door nieuwe inzichten rond de werking van faalmechanismen, veranderende randvoorwaarden zoals de maatgevende afvoer als gevolg van klimaatverandering of menselijke keuzes, kan het voorkomen dat een nieuwe dijkversterking in de toekomst nodig is. De constructies zijn nauwelijks uit te breiden zonder kostbare maatregelen. Uitbreiding van de voorlandverbetering is daarentegen relatief goedkoop en in omvang flexibel uit te voeren. Voor de innovatieve oplossingen is de uitbreidbaarheid per oplossing verschillend. De innovaties MIP en SoSEAL zijn niet eenvoudig uit te breiden. Voor de filterconstructies is het zo dat bij een toename van de belasting een uitbreiding niet nodig is. Wel is er een controleberekening nodig of de gebruikte filter de toename in belasting aan kan. 

 • Circulariteit van grond

  Als de voorlandverbetering uit grond bestaat, is het voor de duurzaamheid van belang om hiervoor grond (klei) te gebruiken uit de directe omgeving of het gebruik van gebiedseigen grond. Door het raadplegen van databanken en inventariseren van projecten in de directe omgeving is de circulariteit te verbeteren. Dit wordt in de planuitwerking verder onderzocht.

  Voor andere materialen worden in de planuitwerking de mogelijkheden van het toepassen van circulariteit verder onderzocht.

 • Gebruik van circulaire innovatieve constructies

  Mogelijk zijn er circulaire innovatieve maatregelen die de traditionele constructie in het Voorkeursalternatief kunnen vervangen. In de Planuitwerkingsfase wordt hiernaar gekeken.

 • Emissieloos

  Het streven is dat het project Irenesluis – Culemborgse Veer 100% emissieloos wordt aangelegd. Dit houdt in dat de dijkversterking wordt gerealiseerd met emissieloze machines.

 • Toepassen van de beslisboom piping

  Het toepassen van de Beslisboom Piping en daarmee uitstel van realisatie van benodigde dijkversterkingsmaatregelen, draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, doordat:

  1. Er geen onnodige versterkingen worden uitgevoerd.

  2. De omvang van werkzaamheden en de daaruit volgende emissies kleiner worden.