7.4 Effecten van het Voorkeursalternatief op basis van het beoordelingskader

Net als bij de kansrijke oplossingen zijn effecten van het Voorkeursalternatief beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader (zie MER, Hoofdstuk 5).

De effectbeoordeling van het Voorkeursalternatief per locatie en als geheel is terug te vinden in de MER, hoofdstuk 8.2. In Tabel 5-2 is de beoordeling van het Voorkeursalternatief per locatie samengevat. Voor locatie 2b en 3 is er nog geen VKA keuze gemaakt, de MER beoordeling hiervoor moet nog plaatst vinden, deze wordt doorgeschoven naar de planuitwerkingsfase. De beheeropgave buiten de locaties met waterveiligheidsopgave is los beoordeeld in de MER-deel 1. De effecten zijn beperkt, de complete beoordeling is terug te vinden in hoofdstuk 9 van de MER-deel 1.

Op het merendeel van de beoordelingsaspecten scoort het Voorkeursalternatief neutraal of positief. De negatieve effecten zijn vaak klein en kunnen nog vervallen in de Planuitwerkingsfase door bijvoorbeeld de keuze van het soort constructie. De aspecten die in het Voorkeursalternatief negatief scoren zijn hieronder toegelicht. (Let op locatie 2b en 3 zijn niet beoordeeld in de MER en Voorkeursalternatief, zie Hoofdstuk 4.1.3)

Techniek en duurzaamheid

Een constructie is lastig uitbreidbaar en scoort minder positief op milieukosten ten opzichte van een grondoplossing; voor locatie 1a en 6 zijn grondoplossingen echter eerder als niet kansrijk afgevallen. In de Planuitwerkingsfase wordt er nog naar innovaties gekeken. Innovaties zijn over het algemeen duurzamer en goedkoper dan traditionele damwanden.

De relevante effecten van de gekozen voorlandverbetering op gebied van techniek en duurzaamheid zijn gelegen in de uitbreiding van het te beheren areaal en de daaraan verbonden zorgplicht, gegeven de verwachting dat het voorland in eigendom blijft van derden, waardoor inspectie in praktijk lastiger is dan op de dijk zelf. De uitvoering van de voorlandverbetering vergt meer inspanning dan de andere oplossingen, omdat er moet worden gewerkt onder het stuwpeil.

Milieu

Op gebied van natuur zou tijdens uitvoering de emissie van stikstof vanuit het materieel dat voor de dijkversterking wordt ingezet wel negatieve effecten kunnen hebben op N2000-gebieden in de omgeving. Voor de dijkversterking is de ambitie uitgesproken om de uitvoering 100% emissieloos uit te voeren (in de MKI-beoordeling is hier ook al vanuit gegaan, zie Nota MKI). Algemeen aandachtspunt is het voorkomen van beïnvloeding van het leefgebied van algemeen voorkomende zoogdieren, amfibieën en algemene broedvogels. Op locatie 6 is mogelijk de kap van enkele bomen nodig. In de Planuitwerking wordt dit nader onderzocht. De te kappen bomen zullen altijd gecompenseerd worden vanuit het beleid van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op locatie 4 is de aantasting van Natuurnetwerk Nederlandgebied een aandachtspunt. Bij uitwerking van het ontwerp en de wijze van uitvoeren mogen de (potentiële) natuurwaarden in dit gebied geen negatieve effecten ondervinden van de dijkversterkingsmaatregelen; dat is een belangrijk aandachtspunt voor de planuitwerking.

Gebruiksfuncties

De hinder door trillingen is een aandachtspunt bij de keuze van het type constructie en de wijze van uitvoeren daarvan. Wanneer innovatieve oplossingen zoals GZB, MIP (beide freestechnieken) of SoSEAL (injectie) worden toegepast, trillingshinder vrijwel volledig wordt voorkomen. Dit aspect wordt in de Planuitwerkingsfase nader onderzocht.

Criterium

Subcriterium

score

locatie 1:

constructie

score

locatie 4:

voorland

score

locatie 6:

constructie

Techniek 

Beheerbaarheid

Gemak om te beheren en te onderhouden

0

-

0

 

Inspecteerbaarheid (regulier en bij crisis)

0

-

0

Uitbreidbaarheid

Mate waarin uitbreiding mogelijk is.

-

0

-

Uitvoerbaarheid

Hoe complex (logistiek en ervaring) is de uitvoering?

0

-

0

 

Past de uitvoering in de beschikbare tijd?

0

0

0

Duurzaamheid

Duurzaamheid: bodem

Effect op milieu hygiënische bodemkwaliteit

0

+

0

Duurzaamheid - Mílieukosten (incl. CO2)

Milieukosten inzet materieel en materiaal

€ 454.692 MKI

€ 17.083 MKI

€ 231.737 MKI

Duurzaamheid: circulariteit

Mate waarin vrijkomende grond in het project kan worden hergebruikt

0

0

0

Milieu en omgeving 

Natuur: N2000

Effect op instandhoudingsdoelstellingen Natura2000-gebieden

-

-

-

Natuur: NNN

Effect op Natuurnetwerk Nederland (NNN)

0

-

0

Natuur: soorten

Effect op (leefgebieden van) beschermde soorten

-

-

-

Natuur: bomen

Effect op bomen en houtopstanden

0

0

-

Natuur: KRW

Effect op ecologisch relevant areaal Kaderrichtlijn Water (KRW)

0

0

0

Water: opp. water

Omvang benodigde demping binnendijks oppervlaktewater

0

0

0

Water: rivier

Rivierkundige effecten

0

0

0

C&A: archeologie

Effect op archeologische waarden

0

0

0

C&A: monumenten

Effect op monumenten

0

0

0

Landschap: schaal & continuïteit

Schaal en continuïteit dijkprofiel

0

0

0

Landschap: herkenbaarheid dijk

Effect op herkenbaarheid hoofdvorm van de dijk

0

0

0

Landschap: dijktracé

Ligging t.o.v. huidig dijktracé

0

0

0

Landschap: structuren

Effect op landschappelijke structuren

0

0

0

Gebruiksfuncties

Ruimtebeslag woningen

Aantal woningen dat wordt geraakt

0

0

0

Ruimtebeslag op bedrijfspanden

Aantal bedrijfspanden dat wordt geraakt

0

0

0

Vernatting-verdroging agrarisch

Kans op vernatting of verdroging op agrarische percelen

0

-

0

Wateroverlast of zettingen panden

Kans op wateroverlast of zettingen bij woningen of bedrijfsgebouwen

0

0

0

Woongenot

Effect op woongenot

0

0

0

Hinder - trillingen

Kans op hinder door trillingen

- -

0

- -

Kosten

De kosten zijn toegelicht

in paragraaf Levensduurkosten

Tabel 7‑2: Samenvatting beoordeling VKA-locaties