7.5 Natuurcompensatie

Het Voorkeursalternatief heeft (mogelijk) negatieve effecten op bestaande natuur. Daarom is onderzocht in hoeverre natuurcompensatie noodzakelijk is en welke stappen hiervoor genomen moeten worden.

Er is leefgebied voor meerdere beschermde soorten waargenomen in en rondom het plangebied. Het gaat hierbij om grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, jaarrond beschermde nesten van broedvogels, algemene broedvogels, amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden. Nader onderzoek naar het voorkomen is nodig en eventueel moeten mitigerende maatregelen genomen om overtredingen op de Wet natuurbescherming (Wnb) te voorkomen. Indien nodig volgt nader onderzoek, het opstellen van een activiteitenplan en ecologisch werkprotocol en het aanvragen van (een) ontheffing(en). Dit doen we in de Planuitwerkingsfase.

Vanwege de grote afstand van de dijkversterking tot Natura 2000-gebieden zijn negatieve effecten uitgesloten met uitzondering van verstoring door stikstofdepositie. Een AERIUS-berekening moet uitgevoerd worden om te onderzoeken of stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden toeneemt door de werkzaamheden voor de dijkversterking. Eventueel volgt een ecologische effectbeoordeling en het aanvragen van een vergunning. Gezien de ambitie om het project emmissieloos uit te voeren (zie ook Hoofdstuk 7.4.5) wordt geen stikstofdepostie verwacht.

In het benodigde ruimtebeslag van het Voorkeursalternatief staan op dit moment bomen. Mogelijk zullen enkele bomen moeten worden gekapt. Als dit het geval is, moet er mogelijk melding gedaan worden bij het bevoegd gezag. De te kappen bomen zullen altijd gecompenseerd worden vanuit het beleid van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Motie standaard compensatie voor bomenkap). Dit houdt in dat er bij kap van bomen, zo mogelijk ter plekke of in de nabije omgeving, voor de te kappen bomen tenminste een gelijkwaardige compensatie van bomen wordt aangeplant (bijvoorbeeld bij het kappen van een oudere boom, het terugplaatsen van twee jongere bomen).

Het Voorkeursalternatief en de beheeropgave raken Natuurnetwerk Nederlandgebied. Dit Natuurnetwerk Nederlandgebied kan mogelijk op veel plaatsen in de huidige staat worden teruggebracht. Een ‘Nee, tenzij toets’ moet worden doorlopen en indien nodig, zal Natuurnetwerk Nederlandgebied elders gecompenseerd worden.