8. Doorkijk naar de Planuitwerkingsfase

In dit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven naar de Planuitwerkingsfase, de fase waarin het ontwerp van het Voorkeursalternatief in meer detail wordt uitgewerkt. Voor de Planuitwerkingsfase wordt een projectmanagementplan (PMP) opgesteld waarin het proces en de producten worden uitgewerkt die nodig zijn om te komen tot een door Gedeputeerde Staten vastgesteld Projectbesluit. Het plan van aanpak wordt na vaststelling door het dagelijks bestuur, aangeboden aan het HWBP ter toetsing aan de financieringsregeling van het HWBP. Bij een positieve toets wordt een beschikking afgegeven en kan de HWBP-bijdrage voor de Planuitwerkingsfase worden ontvangen. Tegelijkertijd met het opstellen van het projectmanagementplan wordt samen met de gebiedspartners bepaald wat nodig is om de meekoppelkansen verder uit te werken en hierover wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Vanuit het Voorkeursalternatief bekeken, worden onderstaande thema’s het meest relevant in de Planuitwerkingsfase.