Meekoppelkansen

Conform de Werkwijze en Kader meekoppelkansen worden in de Verkenningsfase keuzes gemaakt met betrekking tot kansen die het ruimtebeslag van het Voorkeursalternatief van de dijkversterking beïnvloeden (zie Tabel 4‑4 met meekoppelkansen en gehonoreerde wensen).

In de Planuitwerkingsfase moeten de geïnventariseerde meekoppelkansen nader worden uitgewerkt. Elke initiatiefnemer werkt desbetreffende kans uit tot een schetsontwerp en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt de koppelkansen mee in het verdere ontwerpproces (in de Planuitwerkingsfase). Ook in die vervolgfase maken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en initiatiefnemer afwegingen over de haalbaarheid van de koppelkans. Belangrijke aspecten hierbij zijn: financiering (Is er zicht op financiering bij de initiatiefnemer?), planning (Past het binnen de planning van de dijkversterking?), vergunbaarheid, uitvoerbaarheid en is er sprake van (bestuurlijk en maatschappelijk) draagvlak. De initiatiefnemer van een meekoppelkans is in beginsel verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde informatie om de afweging te kunnen maken.

De planfase wordt ook gebruikt om een overzicht te maken van alle klantwensen. Aangegeven wordt of deze met het ontwerp zijn gehonoreerd of dat ze als eis voor realisatie moeten worden meegenomen. Van wensen waaraan niet tegemoet kan worden gekomen, vanwege tegenstrijdige belangen, zal zo helder mogelijk uitgelegd moeten worden waarom deze niet worden gehonoreerd.