Kansen voor ruimtelijke kwaliteit

De kansen die een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kunnen opleveren gaan over een betere beleving van de dijk en/of het gebied, het verbeteren van het gebruik en/of de functies of een bijdrage aan de toekomstbestendigheid van de dijk en het gebied. Bij dit laatste behoort ook duurzaamheid.

Hieronder worden een aantal kansen opgesomd per thema en er is overlap met meekoppelkansen in het gebied. Deze komen onder andere voort uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader en wensen van de gebiedspartijen:

Cultuurhistorie:

  • Beter zichtbaar en beleefbaar maken van (dijk)erfgoed, zoals de dijkpaal en dijkmagazijn ‘de Heul’, waar het verhaal van erfgoed beter verteld kan worden door het herzien van de bestaande openbare ruimte binnendijks.

  • Beter zichtbaar en beleefbaar maken van het peilschaalhuisje en waakhuis.

  • Kleiputten vertellen veel over de historie van het versterken van de dijk. Het herstellen van kleiputten levert een bijdrage aan de beleving van het dijkerfgoed.

Verkeer:

  • Een fietsvriendelijke inrichting van de dijkweg, maar vooral veilige inrichting voor langzaamverkeer levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid en beleving van het landschap voor de recreant.

Recreatie:

  • Het herinrichten van rustpunten op de dijk om plekken met een waardevolle historie, bijzonder uitzicht te benadrukken. De rustpunten dienen aan te sluiten bij de beeldkwaliteit van de overige rustpunten die op de gehele Sterke Lekdijk worden ontwikkeld.

  • Het beheerpad buitendijks kan toegankelijk zijn voor wandelaars. Hiermee ontstaan nieuwe kansen voor wandelrondjes of wandelroutes en levert dit een verbetering op voor de verkeersveiligheid op de dijk. Voetgangers en (gemotoriseerd) verkeer worden op deze manier beter gescheiden.

Ecologie:

  • Een bloemrijk buitentalud levert een bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit in het gebied. De ambitie is om langs de gehele Lekdijk een bloemrijke dijk (buitendijks) te realiseren.

Kleiputten zijn naast cultuurhistorisch waardevol ook van belang voor ecologie. Deze geïsoleerde plassen zijn aantrekkelijke biotopen voor onder andere amfibieën. Met het herstellen van kleiputten kan er nieuw leefgebied voor verschillende beschermde soorten worden gecreëerd. Door een reeks van kleiputten langs de dijk ontstaat een ‘lint’ van biotopen in de dijkzone.