8.2 Vergunningen en procedures

Om het Voorkeursalternatief te kunnen uitvoeren zijn diverse vergunningen en procedures nodig. De vergunningen en procedures die (mogelijk) doorlopen moeten worden zijn onderstaand weergegeven. Bij de start van de Planuitwerkingsfase gaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in gesprek met alle bevoegde gezagen over de aanpak.

Het betreft de volgende hoofdvergunningen en procedures:

In ieder geval:

  • Projectbesluit (inclusief Project-MER);

  • Wijziging legger.

Mogelijk:

  • Omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit (stikstofdepositie);

  • Omgevingsvergunning voor een Flora- en fauna-activiteit;

  • Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit;

  • Omgevingsvergunning voor een Rijksmonumentenactiviteit;

  • Omgevingsvergunning voor een gemeentelijk monument;

  • Ontheffing in het kader van de Omgevingsverordening Natuur en Landschap Provincie Utrecht;

  • Melding bodemsanering.

Om vast te kunnen stellen of deze wel of niet nodig zijn, is in sommige gevallen bijvoorbeeld de exacte locatie van de constructies bepalend of moet eerst nader onderzoek worden uitgevoerd naar bijvoorbeeld flora en fauna. De zogenaamde uitvoeringsvergunningen/aannemersvergunningen zijn niet opgenomen. Deze vergunningen zijn overwegend afhankelijk van werkwijze en uitvoeringsmethode van de aannemer en zullen op een later moment in beeld worden gebracht.

In lijn met andere Sterke Ledijkprojecten is het voorstel om een zogenaamd “projectbesluit light” te laten vaststellen, waarbij de hoofdvergunningen worden gecoördineerd, net als in de situatie voor vaststelling van de Omgevingswet (gecoördineerde procedure Projectplan Waterwet). Gelijktijdig met de vaststelling van het projectbesluit worden de overige hoofdvergunningen ter uitvoering van het projectbesluit verleend en gecoördineerd door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Het MER, projectbesluit en hoofdvergunningen worden gelijktijdig in procedure gebracht.

In de vergunningenscan is een volledig overzicht gegeven op de (mogelijk) benodigde vergunningen, ontheffingen en meldingen.