8.4 Grondverwerving

Om de dijkversterking uit te kunnen voeren is ruimte nodig, zowel tijdelijk als permanent. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden moet daarvoor tijdig over de benodigde grond kunnen beschikken. In de Kadernota grondzaken en vastgoed en in de Strategie grondverwerving is vastgelegd hoe Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden omgaat met het verkrijgen van deze gronden.

Om de veiligheid van de Lekdijk ook in de toekomst te kunnen waarborgen wil het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over de hele lengte van de Lekdijk de belangrijkste delen in eigendom hebben. Het gaat om het in eigendom krijgen van de kruin, het talud en een beheerstrook van vijf meter breed aan de teen van de kering (zie Figuur 8‑1). Dat geldt zowel buitendijks als binnendijks. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beschouwt de dijk vanaf de kruin met het talud en de beheerstrook van vijf meter als één geheel. Voor andere delen hoeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geen eigenaar te zijn maar kunnen andere afspraken nodig zijn.

Figuur 8‑ 1
Figuur 8‑ 1 Verwervingsstrategie

Daar waar we een waterveiligheidsopgave hebben, biedt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een volledige schadeloosstelling voor de aan te kopen gronden. Als we er niet uit komen, gaan we in het uiterste geval over tot onteigening.

Voor locaties waar geen waterveiligheidsopgave is, doen we een beroep op de bereidwilligheid van de perceeleigenaren om de benodigde gronden te verkopen aan het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Als we er niet uitkomen gaan we niet over tot onteigening. Zie voor meer informatie Grondverwerving - HDSR.

Op basis van het (nog op te stellen) grondverwervingsplan worden de onderhandelingen gevoerd. Dit grondverwervingsplan maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor de Planuitwerkingsfase.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor de uitvoering van de versterking soms tijdelijk ruimte nodig om aan de dijk te werken of om een depot te maken om grond op te slaan. Hiervoor wil het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gronden tijdelijk gebruiken op basis van een gebruiksregeling met de eigenaren.