1. Het project

De dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer is een deelproject van het Programma Sterke Lekdijk. Het project bevindt zich halverwege de verkenningsfase.

1.1 Dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer

De noordelijke Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming.

1.2 De dijkversterking in fasen

De dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer is opgedeeld in drie afzonderlijke fasen: de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase.

1.3 Wat staat er in deze Nota Kansrijke Oplossingen?

In het ontwerpproces van de dijkversterking wordt van ‘grof naar fijn’ gewerkt (zie Figuur 1‑5). Het Voorkeursalternatief komt voort uit een proces waarin alle mogelijke bouwstenen en oplossingen voor het versterken van de dijk worden afgewogen.

2. Proces: aanpak naar kansrijke oplossingen

Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten zijn een aantal stappen gevolgd om tot kansrijke oplossingen te komen (zie Figuur 2-1).

3. Omgevingsproces

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk dat naast samenwerkingspartners ook omwonenden en andere belanghebbenden actief en op de juiste manier betrokken worden bij het project.

3.1 Terugblik op participatieproces naar kansrijke oplossingen

In het proces om te komen tot kansrijke oplossingen is de brede omgeving betrokken. Dit zijn zowel omwonenden langs de dijk als ook belangenorganisaties en terreinbeherende instanties.

3.2 Spelregels meekoppelkansen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nodigt betrokkenen (omwonenden, geïnteresseerden en samenwerkingspartners) graag uit om te onderzoeken of ideeën, ambities of projecten te koppelen zijn aan de dijkversterking.

3.3 Synergiekrediet

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft als ambitie om gelijktijdig met de dijkversterking, maatschappelijke meerwaarde te creëren.

4. Ontwerpopgave

De ontwerpopgave bestaat uit onderstaande opgaves en zijn in de volgende paragrafen verder uitgewerkt:

Toon meer resultaten