4. Opgave voor de dijk

Uit de projectdoelstellingen volgt dat de ontwerpopgave bestaat uit een waterveiligheidsopgave, een beheeropgave, een inpassingsopgave en een gebiedsopgave. In Figuur 4‑1 is de ontwerpopgave weergegeven in een schema met de deelopgaven (in vier lagen boven elkaar). Centraal staat de dijkversterking waar de waterveiligheidsopgave (Hoofdstuk 4.1), beheeropgave (Hoofdstuk 4.2) en de inpassingsopgave (Hoofdstuk 4.3) in vertegenwoordigd zijn (deze staan in de middelste laag in Figuur 4‑1). Deze opgaven hebben een directe relatie met het versterken van de dijk en hebben impact op de omgeving nabij de dijk. De gebiedsopgave (Hoofdstuk 4.4) gaat over de bestaande karakteristiek en waarden in het gebied en de meekoppelkansen die in synergie met de dijkversterking en beheeropgave worden uitgewerkt.

Ontwerpopgave in schema met deelopgaven, Meekoppelkansen, beheeropgave, waterveiligheidsopgave, inpassingsopgave en gebiedsopgave
Figuur 4‑1 Ontwerpopgave in schema met deelopgaven